Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Основен Суд Куманово

1. Муса Сулејмани

2. Мери Манаки Филиповска

3. Маја Денковска

4. Зоран Соларски

5. Емилија Стоименовска

6. Десанка Ѓаковска

7. Живка Ивановска

8. Јасмина Јанева Сандевска

9. Јаготка Денковска

10. Јулијана Гаревска

11. Ленка Соколовска

12. Лидија Велиновска

13. Татјана Коколанска

14. Славица Спасиќ

15. Савре Спасовски

16. Снежана Манев

17. Неџат Мемети

18. Беџет Елези

19. Биљана Спиридоновска

20. Љубомир Ѓорѓевиќ

21. Љубица Ристеска

22. Весна Јовановска

23. Виолета Тасевска

24. Мирсад Суроји

25. Ѓиљсиме Шабани

26. Миодраг Величковски

27. Вјолца Мора-Бајрами

28. Ѓорѓевиќ СашаПОРАНЕШНИ СУДИИ

Сунчица Ефремовска

 Сефер Мехмети

 Селвер Исмани

 Невена Стојановиќ

 Олгица Цветанова

 Ленка Бабановска


f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)