Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР НА ЗСРСМ ЗА ПЕРИОДОТ 2024 - 2028

УПРАВЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 • 1. Иван Џолев – Претседател на Здружение на судиите на Република Северна Македонија и Претседател на Основен кривичен суд Скопје

  2. Катерина Георгиевска – Судија на Врховен суд на Република Северна Македонија

  3. Дитурије Елези Незири - Судија на Управен суд на Република Северна Македонија

  4. Жаклина Доведен – Судија на Апелационен суд Битола

  5. Осман Шабани – Судија на Апелационен суд Скопје

  6. Ѓорѓи Андонов – Судија на Апелационен суд Штип

  7. Даут Рустеми – Судија на Апелационен суд Гостивар

  8. Бесник Авдија – Претседател на Основен граѓански суд Скопје

  9. Јасмина Шишковска Стојковиќ – Претседател на Основен суд Прилеп

  10. Илија Трпков – Судија на Основен кривичен суд Скопје

  11. Драгослава ВеселиноваСудија на Основен суд Гостивар

  12. Садула Изаири – Судија на Основен суд Тетово

  13. Горан Димовски Судија на Основен Суд Битола

  14. Ацо Тасев Претседател на Основен суд Штип

 

                                    НАДЗОРЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 • 1. Анита Бошковска – судија на Врховен суд на Република Северна Македонија

  2. Светлана Јованова – судија на Апелационен суд Штип

  3. Артан Лимани – судија на Основен граѓански суд Скопје

  4. Билјана Белевска Пројковска – судија на Основен суд Охрид

  5. Мерсим Марку – судија на Основен суд Дебарf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)