Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР НА ЗСРСМ ЗА ПЕРИОДОТ 2020 - 2024

УПРАВЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 • Д-р Џемали Саити, Претседател на Здружението на судиите на Република Македонија – судија во Врховен суд на Република Северна Македонија
 • Емилија Шопар Јованова – Потпретседател на ЗСРСМ - судија на Основен граѓански суд Скопје
 • Љубен Биноски – Потпретседател на ЗСРСМ - судија на Основен суд Прилеп/Крушево
 • Бетим Јахја Секретар на ЗСРСМ - судија на Основен суд Тетово
 • Лидија Димчевска – Претседател на Апелационен суд Скопје
 • Жаклина Доведен – судија на Апелационен  суд Битола
 • Изет Исмаили – судија на Апелационен суд Гостивар 
 • Данка Ристова – судија на Апелационен суд Штип
 • Дитурије Елези Незири, судија на Управен суд на Република Северна Македонија 
 • Илија Трпков – судија на Основен кривичен суд Скопје
 • Лазар Нанев – Претседател на Основен суд Кавадарци
 • Ратка Муканова – судија на Основен суд Струмица
 • Јагода Трпевска – судија на Основен суд Охрид
 • Илир Исени – Претседател на Основен суд Дебар
 • Ѓорѓи Андонов – Претседател на Основен суд Штип 

 

                                    НАДЗОРЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 • Рина Исени – судија на Виш Управен суд

 • Златко Анѓелкоски – судија на Апелационен суд Гостивар

 • Светлана Јованова – судија на Апелационен суд Штип

 • Мирослав Георгиевски – судија на Основен суд Куманово

 • Билјана Белевска Пројковска – судија на Основен суд Охридf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)