Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР НА ЗСРМ ЗА ПЕРИОДОТ 2010-2014

УПРАВЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • Д-р Џемали Саити, Претседател на Здружението на судиите на Република Македонија – судија во Врховен суд на Република Македонија
 • Јоска Матески, Потпретседател на Здружението на судиите на Република Македонија - судија во Апелационен суд Битола
 • Емилија Шопар Јованова, Потпретседател на Здружението на судиите на Република Македонија - судија во Основен суд Скопје 2 Скопје
 • Бетим Јахја, Секретар на Здружението на судиите на Република Македонија - судија во Основен суд Тетово
 • Шпенд Деваја, судија во Врховен Суд на Република Македонија
 • Лидија Димчевска, судија во Апелационен суд Скопје
 • Иван Џолев, судија во Основен суд Скопје 1 Скопје
 • Вулнет Винца, судија во Основен суд Охрид
 • Љубен Биноски, судија во Основен суд Прилеп
 • Златко Анѓелкоски, судија во Апелационен суд Гостивар
 • Д-р Лазар Нанев, судија во Основен суд Кавадарци
 • Светлана Јованова, судија во Апелационен суд Штип
 • Василка Василева, судија во Основен суд Струмица
 • Ацо Тасев, судија во Основен суд Штип
 • Фани Илиевска, судија во Виш Управен суд

НАДЗОРЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 • Оливера Китанова, судија во Врховен суд на Република Македонија
 • Нуман Лимани, судија во Апелационен суд Скопје
 • Бошко Богдановски, судија во Апелационен суд Битола
 • Санде Зиков, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје
 • Весна Димитриевска Накова, судија во Апелационен суд Штипf
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)