Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Судии во Република Македонија

Врховен Суд на Република Македонија

1. Јово Вангеловски

2. Николчо Николовски

3. Милка Ристова

4. Мирјана Радевска Стефкова

5. Мила Камбовска

6. Зирап Лимани

7. Емилија Илиевска

8. Драган Тумановски

9. Киро Здравев

10. Невена Крцковска Малинковска

11. Беса Адеми

12. Благој Доновски

13. Стефка Ристеска

14. Фатон Пачуку

15. Фаик Арслани

16. Ристо Катевеновски

17. Светлана Трајчовска

18. Сафет Алиу

19. Александар Бошњаковски

20. Абдулаќим Салиу

21. Владимир Бабунски

22. Дане Илиев

Управен Суд на Република Македонија

1. Розалиа Кочковска

2. Анита Данилова

3. Виолета Илиевска

4. Виолета Богојеска

5. Владанка Панчурова Сулејманова

6. Газменд Фејзуљи

7. Дијана Димитрова

8. Драгослав Радичевски

9. Злата Станболиска

10. Изаир Зибери

11. Исамедин Лимани

12. Исмета Амет

13. Јелица Крстевска

14. Лидија Геогиевска

15. Лидија Каначковиќ

16. Лидија Ивановска

17. Лулзим Салиу

18. Марта Телегравчиска

19. Мустафа Шахини

20. Нада Иванова

21. Рахилка Стојковска

22. Снежана Трповска

23. Шефајет Хајдари

24. Едита НасковскаАпелационен суд Скопје

1. Љупка Арсениевска

2. Олга Ангелова

3. Надица Андреева

4. Ангел Величковски

5. Јорда Велјановска

6. Мирјана Дуковска

7. Лидија Димчевска

8. Мери Дика Георгиевска

9. Мустафа Дардхишта

10. Гордана Ѓорчева

11. Беќир Зулфиу

12. Исмаилхаки Хасани

13. Јован Јовановски

14. Павлина Кимова

15. Јордан Митриновски

16. Зоран Михајлоски

17. Марика Матеска

18. Зуица Наумова

19. Катерина Оровчанец Градчаноска

20. Славица Попчевска

21. Јусуф Рустеми

22. Оливера Рафајловска

23. Милка Стефкова

24. Лилјана Саздовска Путинска

25. Драгица Сапунџиева

26. Виолета Србинова

27. Агрон Салиу

28. Блаже Трпевски

29. Лирија Ќоку

30. Љиљана Ивановска Шопова

31. Снежана Бајлозова

32. Гордана Сајковска

33. Лидија Мартинова

34. Анита Бошковска

35. Сафет Кадрии

36. Елизабета Дуковска

37. Абдула Лимани

38. Татјана Дуковска

39. Роза Георгиева

40. Снежана Ѓорѓиеска Зекирија

41. Катица Јовановска

42. Милка Самоникова Дракалска

43. Афрдита Шеху Асани

44. Велче Панчевски

45. Букурие Ајдини

46. Цветанка Периќ

47. Јетмире Ајдини Бошњаку

48. Суад Алиу

49. Јованка Никодиновска

Апелационен Суд Битола

1. Даница Ристева

2. Соња Спасеновска

3. Виолета Јанкуловска

4. Даница Ристева

5. Владимир Радевски

6. Љубомир Бошевски

7. Александар Филипов

8. Снежана Богданоска

9. Павлина Лескова

10. Петре Србиновски

11. Петкана Јадровска

12. Лидија Мијаковска

13. Љубе Стојановски

14. Татјана Сусулеска

15. Лиле Наумовска

16. Васил Баткоски

17. Меџит Шазимани

18. Јоска Матески

19. Фани Илиевска

20. Аце Петрески

21. Тодорка Шишковска

22. Виолета Костовска

23. Ристе Ристевски

24. Аце Бакиевски

25. Аце Петрески

26. Андроники Настевска

27. Васко Кузев


Апелационен Суд Гостивар

1. Ештреф Буфи

2. Зоран Теофиловски

3. Наташа Стефановска

4. Абдулбари Рамадани

5. Ахмет Рушити

6. Али Алиу

7. Ѓерасим Ѓерасимоски

8. Зариф Зеќири

9. Велко Страшевски

10. Лутфи Адеми

11. Изет Исмаили

12. Златко Анѓелкоски

13. Таип Елези

14. Лидија Кузмановска Бачевска

15. Рафис Идризи

16. Беким Мехмеди

Апелационен Суд Штип

1. Стојанче Рибарев

2. Јагода Гуркова

3. Светолик Николов

4. Киро Бојаџиски

5. Наке Георгиев

6. Ангел Стојанов

7. Васил Стефанов

8. Славчо Тасев

9. Светлана Јованова

10. Стојанчо Атанасов

11. Љубе Николов

12. Зоранчо Мицевски

13. Корнелија Давчева

14. Стојанчо Атанасов

15. Кирчо Донев

16. Васка Петрова

17. Данка Ристова

18. Мирјанка Гоцевска Стефановска

19. Благој ДамјанскиОсновен Суд 2 Скопје

1. Беќир Шаини

2. Антоанета Димовска

3. Артан Лимани

4. Александар Младеновски

5. Бесник Авдија

6. Биљана Јанура

7. Бојана Велковска

8. Цветанка Сиљаноска Костадиновска

9. Цветанка Кузмановска

10. Елисавета Димитрова

11. Елисавета Зафировска

12. Елизабета Настов

13. Емилија Шопар Јованова

14. Гордана Билеска

15. Гордана Ролевска Ќупева

16. Гордана Јакова

17. Хилда Мешкова

18. Ирена Костадинова Ангелевска

19. Јасмина Блажевска

20. Јорданка Клетничка

21. Јованка Спировска Панева

22. Катерина Георгиевска

23. Лидија Крстевска

24. Лидија Тасева

25. Лилјана Зафировска Петреска

26. Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска

27. Маргарита Тошанова

28. Маја Маркова Котевска

29. Маринела Јакасановска

30. Мирјана Нонковска

31. Мирјана Николовска Калчиноска

32. Мирјана Смиљкова

33. Мирјана Стрезовска Вулгаракис

34. Муjдин Бајрами

35. Мелек Алија Елези

36. Мери Василева

37. Нада Милчевска

38. Наталија Донева

39. Наташа Тодорова

40. Наташа Савовска Димитровска

41. Нухи Рустеми

42. Олга Попевска

43. Павлина Попоска

44. Љилјана Кацарска

45. Љиљана Крстевска

46. Љубица Колиќ

47. Љупчо Тодоровски

48. Радмила Карановиќ

49. Розалинда Ристевска

50. Санде Зиков

51. Сашка Трајковска

52. Слободан Хаџи Христовски

53. Снежана Таневска

54. Снежана Богдановска

55. Снежана Ивановска

56. Софија Спасова

57. Софија Миленкова

58. Соња Кочовска

59. Станка Зафировска

60. Сузана Дончевска

61. Татјана Клинчарска

62. Татјана Поповска Николовска

63. Тања Камчева

64. Стана Камчева

65. Улбер Хасани

66. Велјанка Доневски

67. Верица Божиновска Црцаревска

68. Весна Стрезовска

69. Весна Калковска

70. Весна Богдановска

71. Виолета Чинговска

72. Виолета Поповска

73. Виолета Јоанидис

74. Влатко Самарџиски

75. Зденка Сибиноска

76. Зора Треневска

77. Зора Божиновска

78. Зорица Цунгаровска

79. Зорица Стрезовска

80. Маја Маркова Катева

81. Загорка Поповска

82. Ѓорѓи Радојков

83. Илир Сулејмани

84. Ирена Костадинова Ангелова

85. Ирена Антоска


Основен Суд Битола

1. Јордан Врбовски

2. Мери Радевска

3. Миле Димовски

4. Злата Маџароска

5. Зоран Караџовски

6. Ѓорѓи Христовски

7. Доне Кузмановски

8. Милка Бизевска

9. Јасмина Бошевска

10. Елизабета Манели Ташевска

11. Љупчо Савевски

12. Љиљана Чочковска

13. Бошко Богдановски

14. Стефан Караманди

15. Силвана Илиевска

16. Славица Мирковска

17. Снежана Дојчиновска

18. Слободанка Баковска

19. Слободанка Радивчева

20. Хаџо Тариќ

21. Татјана Петровска

22. Тони Јовановски

23. Ристо Сотиров

24. Вера Ристевска

25. Гоче Малиновски

26. Орхан Асим

27. Александар Камбовски

28. Анита Милошевска


Основен Суд Гевгелија

1. Злата Попова

2. Ѓорге Чурлинов

3. Драги Дилберов

4. Никола Марковски

5. Олгица Андреева

6. Маја Аврамова

7. Марица Аврамчева Зафирова

8. Марика Мицева

9. Тана Трајковска

10. Иван Стаменов

11. Билјана Делова Николова

12. Благица Миладиноска Цонева

13. Станка Кимова

14. Тодорка Цилковска Димова


Основен Суд Дебар

1. Фитим Касапи

2. Мерсим Марку

3. Јелена Мартиноска

4. Илир Исени

5. Оруч Абазовски

6. Дамјан Илоски


Основен Суд Кавадарци

1. Зоран Јосифовски

2. Елизабета Петковска

3. Љубинка Костадинова

4. Николина Давчева

5. Лилјана Ситникоска

6. Лидија Ридова

7. Ристо Петков

8. Милан Николов

9. Стојан Бојков

10. Нада Белевска

11. Лазар Нанев

12. Трајана Дуброва

13. Ленче Делипетрова Атанасовска

14. Јордан Дафков

15. Мирјанка Томиќ

16. Драгица Митрева

17. Мирослав Маневски

18. Димитар Манчев

19. Виолета Димитрова

20. Нада Пандева

21. Фитим Касапи

22. Љубинка Костадинова


Основен Суд Кочани

1. Никола Михаилов

2. Катерина Димитровска

3. Виолета Миладинова

4. Ванчо Трајков

5. Зоран Глигоров

6. Симијон Здравков

7. Дарко Ристов

8. Јакимче Илиев

9. Сузана Спасова

10. Сузана Милевска

11. Орце Филипов

12. Катерина Цоневска

13. Киро Стефанов

14. Олгица Ристовска


Основен Суд Крушево

1. Благоја Бошковски

2. Домника Зерде Курета

3. Сика Меле


Основен Суд Охрид

1. Владо Дејаноски

2. Милка Танеска

3. Ефтим Попески

4. Елена Димоска

5. Зумбуле Даути

6. Олга Василеска

7. Јагода Трпеска

8. Блашка Радиноска

9. Бојан Мартиноски

10. Богоја Стрезоски

11. Билјана Белевска Пројковска

12. Љубин Алексијевски

13. Трајче Скрчески

14. Ристо Силјаноски

15. Радица Ристеска

16. Светлана Попоска

17. Ади Усеини

18. Вулнет Винца

19. Весна Кичеец

20. Владо Крлески

21. Милчо Кишески


Основен Суд Прилеп

1. Јане Тренчевски

2. Доста Лукароска

3. Даница Павлоска

4. Жарко Велески

5. Јованка Иваноска

6. Зоран Стевановски

7. Јасмина Шишковска Стојковиќ

8. Никола Крстески

9. Марија Велеска

10. Соња Димеска

11. Славица Данаилоска Темелкоска

12. Сашо Патоски

13. Љубен Биноски

14. Среќко Митовски

15. Оливера Митреска

16. Ордан Митревски

17. Ружица Иваноска

18. Роса Станоеска

19. Весна Пајмакоска

20. Виолета Поповска Тројачанец

21. Ангелчо Видески

22. Анка Хаџи Ристеска

23. Sвонко Младеноски


Основен Суд Ресен

1. Виолета Крстиновска

2. Билјана Јоновска

3. Драги Жаловски

4. Царева Проевска

5. Љубица Саламовска


Основен Суд Струмица1. Татјана Малинова

2. Емил Глигоров

3. Љубица Стојанова

4. Викторија Кировска

5. Снежанка Ѓорѓиева

6. Стојан Делиовски

7. Роза Делева

8. Јован Неделковски

9. Лазар Гичев

10. Лазо Ѓоргоноски

11. Борис Чамовски

12. Василка Василева

13. Роза Ричлиева

14. Роза Делева

15. Илија Стојанов

16. Борис Бержецки

17. Лидија Аризанова

18. Ѓорѓи Маневски

19. Марија Ѓоргиева

20. Марина Абрашева

21. Петранка Ташева

22. Лорета Абрашева

23. Валентина Даутова

24. Тони Делев

25. Цонка Каламерникова

26. Лорета Ѓоргиева

27. Нада Бајрактарова

28. Цона Каламерникова

29. Љубица Стојанова

30. Викторија Кировска


Основен Суд Штип

1. Емил Пилатов

2. Ленче Манева

3. Лилјана Јанкова

4. Мери Гичева

5. Миланчо Рамбабов

6. Емилија Буриќ Прошева

7. Лидија Санева

8. Добре Илиевски

9. Драги Ивановски

10. Костадинка Ѓоргиева

11. Ѓорѓи Андонов

12. Стојанче Параспуровски

13. Солтир Ташков

14. Сашко Георгиев

15. Софија Манева

16. Сузана Здравева

17. Стојан Михов

18. Олгица Павловска

19. Весна Димитриевска Накова

20. Јулијана Недкова

21. Ацо Тасев


Основен Суд Скопје 1

1. Лидија Неделкова

2. Владимир Туфегџиќ

3. Весна Стојковска

4. Весна Димишкова

5. Весна Петровска Тагасовска

6. Весна Миткова

7. Весна Костова Спасеска

8. Верка Петковска

9. Верица Миновска

10. Вања Јуруковски

11. Вангелина Маркудова

12. Весна Басотова

13. Грета Шишковска

14. Гордана Спиревска

15. Горан Бошевски

16. Ангелина Поповска

17. Александра Ристеска

18. Бранка Илиевска

19. Благоја Алексовски

20. Билјана Коцевска

21. Ирина Петровска

22. Јане Тапанџиоски

23. Јани Нича

24. Иван Џолев

25. Ивица Стефановски

26. Кадрије Салмани

27. Јулијана Јосифовска

28. Јулија Христова Чавдар

29. Јован Лазарески

30. Драгица Стојанова

31. Ѓоко Ристов

32. Енвер Амзаи

33. Енвер Беџети

34. Дијана Груевска Илиевска

35. Димко Шушевски

36. Драган Николовски

37. Добрила Кацарска

38. Зоран Димитриевски

39. Милка Ангеловска Васевска

40. Мирјана Петрушева

41. Милан Доганџиски

42. Огнен Ставрев

43. Оља Ристова

44. Осман Шабани

45. Моника Бахчованска

46. Марјан Колишевски

47. Марјан Грубиша

48. Марија Клетничка Марковска

49. Владимир Панчевски

50. Лидија Чачева

51. Дејан Перчинковски

52. Снежана Шуплиновска

53. Седат Реџепагиќ

54. Сандра Крстиќ

55. Славица Андреевска

56. Станка Везенковска

57. Софка Котовска Стефановска

58. Славјанка Јанкоска

59. Хамдирефет Бафтијари

60. Христина Шикалеска

61. Шукри Сабриу

62. Џенета Бектовик

63. Татјана Михајлова

64. Фанка Јанчулева Михаиловска

65. Љубинка Ѓорѓиевска

66. Љиљана Петровска

67. Љубинка Башеска

68. Павлина Христовска

69. Радица Васиљевска


Основен Суд Берово

1. Голубинка Козовска

2. Ленка Симевска

3. Ангел Пехчевски

4. Фимка Капушевска

5. Данка Бубевска

6. Јован Чичаковски


Основен Суд Велес

1. Јордан Лазаров Валентина Ѓорѓиевска

2. Валентина Петровска

3. Габриела Гајдова

4. Снежана Николовска

5. Цана Бабуновска

6. Шефшет Адеми

7. Наташа Мишева

8. Лорета Тодорова

9. Лидија Димова

10. Зоран Лозаноски

11. Виолета Мојсова

12. Тања Милева

13. Иле Танев

14. Бојчо Весов

15. Бојанчо Донев

16. Биљана Јачева

17. Александар Шопов

18. Анѓелина Босилкова

19. Аница Теова


Основен Суд Виница

1. Благој Цикарски

2. Љубчо Прокопенко

3. Даниела Костадинова Тиловска


Основен Суд Гостивар

1. Љубе Ѓорѓиески

2. Рајко Андоноски

3. Ружа Томеска

4. Васил Костовски

5. Бранко Секулоски

6. Лилјана Ицкова

7. Елјеса Алији

8. Африм Јакупи

9. Јетмир Хамзаи

10. Весна Попоска

11. Ќирко Михајлоски

12. Магдалена Мишоска

13. Даут Рустеми

14. Фадил Џелили

15. Теодора Ефтимовска Бојковска

16. Ваиде Арслани

17. Виолета Нофитоска

18. Јагода Богданоска

19. Феми Арслани

20. Нухи Јусуфи

21. Мерита Алиу

22. Али Алиу


Основен Суд Делчево

1. Митко Георгиев

2. Миле Георгиевски

3. Љупчо Стоименов

4. Илија Попов

5. Сребран Стоичов


Основен Суд Кичево

1. Баки Алили

2. Мира Анѓелеска

3. Јованка Стојаноска

4. Ванко Стојаноски

5. Драги Билески

6. Флутурије Дервиши

7. Лазам Лазами

8. Миле Анѓелески

9. Драган Миноски

10. Јагода Никодиноска

11. Амдије Зенку

12. Билјана Кижеска

13. Танче Софронијоски

14. Драган Атанаскоски


Основен Суд Кратово

1. Милчо Лазов

2. Миле Стоименовски

3. Николчо Симонов

4. Ружица Здравковска


Основен Суд Крива Паланка

1. Виолета Наумовска

2. Лоза Илиевска

3. Иван Стојчев

4. Орце Јанковски

5. Славица Ѓорѓиевска

6. Љубица Цветковска Стојановска

7. Анкица Димитровска


Основен Суд Куманово

1. Сефер Мехмети

2. Мирослав Георгиевски

3. Мери Манаки Филиповска

4. Маја Денковска

5. Марина Дишковска

6. Зоран Соларски

7. Емилија Стоименовска

8. Десанка Ѓаковска

9. Живка Ивановска

10. Јован Ѓорѓиевски

11. Јасмина Јанева Сандевска

12. Јаготка Денковска

13. Јулијана Гаревска

14. Ленка Соколовска

15. Ленка Бабановска

16. Лидија Велиновска

17. Татјана Коколанска

18. Сунчица Ефремовска

19. Славица Спасиќ

20. Муса Сулејмани

21. Селвер Исмани

22. Савре Спасовски

23. Снежана Манев

24. Невена Стојановиќ

25. Неџат Мемети

26. Бранка Наумоска

27. Беџет Елези

28. Биљана Спиридоновска

29. Љубомир Ѓорѓевиќ

30. Љубица Ристеска

31. Олгица Цветанова

32. Рушка Поп Арсовска

33. Весна Јовановска

34. Вите Доневски

35. Видое Тасевски

36. Виолета ТасевскаОсновен Суд Неготино

1. Ацо Анѓелковски

2. Аница Јанковска

3. Александра Поп Стефанија

4. Владанка Ристова

5. Лазар Ризов

6. Розеана Ѓорѓиева

7. Билјана ТоловаОсновен Суд Радовиш

1. Андон Атанасов

2. Бранко Димитров

3. Лимонка Долдурова

4. Лила Цветаноска

5. Нада Димитрова

6. Ангел Диманов

7. Нојко Арсов

8. Виолета Василева

9. Миле Валаков

10. Лилјана Додевска

11. Костадин Петров


Основен Суд Свети Николе

1. Слободан Арсовски

2. Димче Поцков

3. Валентина Буровска

4. Тодор Поп Панев

5. Зоран Ѓошев


Основен Суд Струга

1. Ајди Исеини

2. Никола Спасески

3. Донка Затаракоска

4. Зејадин Ислами

5. Живко Аврамоски

6. Климентина Савеска

7. Соња Ѓонческа

8. Танче Петрески

9. Нуредин Лога

10. Ифет Бајрамоски

11. Измир Ајази

12. Фатмир Даути

13. Гетан Кадриески

14. Севди Каба

15. Мими Нанушевска


Основен Суд Тетово

1. Ханиф Зендели

2. Нехат Исмаили

3. Лидија Илиевска

4. Љупчо Спировски

5. Шемседин Јусуфи

6. Томислав Бошковски

7. Оливера Таталовиќ

8. Слаѓана Илиевска

9. Славица Тоиќ

10. Садула Изаири

11. Верка Костовска

12. Василка Маринковиќ

13. Ајрула Идризи

14. Амди Мифтари

15. Ибраим Вела

16. Илир Реџепи

17. Јасмина Лазаровска

18. Ивица Николовски

19. Јордан Велковски

20. Душанка Мерџановска

21. Драган Геровски

22. Зоран Герасимовски

23. Зорица Ефтимовска

24. Мемет Мемеди

25. Миќо Гајдаџиев

26. Борка Златеска

27. Бетим Јахја

28. Муса Сулејмани


f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)