Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Организациона структура

Основната дејност на Здружението на судиите на Република Северна Македонија се одвива преку неговите секции и подружници.

Подружница на Здружението се формира во секој суд и во неа членуваат сите активни и пензионирани судии од тој суд - членови на Здружението.

Со подружницата раководи Претседател кого го избираат членовите на подружницата по пат на јавно гласање, ако не одлучат поинаку.

На седницата на Подружницата се расправа за прашања кои се од значење за работата на ЗСРСМ и на самата Подружница и тоа за прашања по иницијатива на членовите на Подружницата или по прашања иницирани од ограните на Здружение на судиите на Република Северна Македонија.

За водената распава на седницата на Подружницата се води записник, при што во зависност од прашањата за кои се води расправата се доставува до Управниот одбор на ЗСРСМ.f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)