Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Организациона структура

Основната дејност на Здружението на судиите на Република Македонија се одвива преку неговите секции и подружници.

Подружница на Здружението се формира во секој суд и во неа членуваат сите активни и пензионирани судии од тој суд - членови на Здружението.

Со подружницата раководи Претседател кого го избираат членовите на подружницата по пат на јавно гласање, ако не одлучат поинаку.

На седницата на Подружницата се расправа за прашања кои се од значење за работата на ЗСРМ и на самата Подружница и тоа за прашања по иницијатива на членовите на Подружницата или по прашања иницирани од ограните на Здружение на судиите на Република Македонија.

За водената распава на седницата на Подружницата се води записник, при што во зависност од прашањата за кои се води расправата се доставува до Управниот одбор на ЗСРМ.f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)