Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Членови на Здружението


Врховен Суд на Република Северна Македонија
Виш Управен Суд на Република Северна Македонија
Управен Суд на Република Северна Македонија
Апелационен суд Скопје
Апелационен Суд Битола
Апелационен Суд Гостивар
Апелационен Суд Штип

Основен Суд Скопје 1
Основен Суд 2 Скопје
Основен Суд Берово
Основен Суд Битола
Основен Суд Велес
Основен Суд Виница
Основен Суд Гевгелија
Основен Суд Гостивар
Основен Суд Дебар
Основен Суд Делчево
Основен Суд Кавадарци
Основен Суд Кичево
Основен Суд Кочани
Основен Суд Кратово
Основен Суд Крива Паланка
Основен Суд Крушево
Основен Суд Куманово
Основен Суд Неготино
Основен Суд Охрид
Основен Суд Прилеп
Основен Суд Радовиш
Основен Суд Ресен
Основен Суд Свети Николе
Основен Суд Струга
Основен Суд Струмица
Основен Суд Тетово
Основен Суд Штип

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)