Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИТЕ

Здружението на судиите на Република Северна Македонија ги има следниве цели и задачи:

 • унапредување и јакнење на независноста и самостојноста на судиите и судската власт во Република Северна Македонија;
 • заштита на достоинството и угледот на судијата и судиската функција;
 • заштита на материјалните и професионалните интереси на судиите;
 • јакнење на судиската етика;
 • стручно усовршување на судиите;
 • поттикнување на развојот во судството со унапредување на законите за организацијата и работата на судовите;
 • соработка со сродни асоцијации во земјава и во странство;
 • развивање на колегијални и пријателски односи меѓу судиите.

 

ДЕЈНОСТИ СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ

Остварувањето на своите цели Здружението ги постигнува:

 • со дејствување на членовите во органите и работните тела на Здружението;
 • со давање иницијативи и предлози, со заземање ставови по одделни прашања во врска со целите и задачите на Здружението и со нивно објавување;
 • со поттикнување на иницијатива за стручно усовршување на судиите;
 • со издавање стручни и научни публикации во кои се третираат задачите и положбата на судството.

 

f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)