Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
October 20, 2015

На 19.10.2015 година, Здружението на судиите на Република Македонија по пат на телефонско јавување ја одржа седмата седница на Управниот одбор на која врз основа на доставеното барање од Академијата за судии и јавни обвинители за назначување на членови и заменици членови на Комисиите за приемен и завршен испит, донесе одлука за номинирање на членови и нивни заменици во наведените комисии.

Согласно член 67 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители за член и заменик член на Комисијата за приемен испит се назначени:
Д-р Џемали Саити – судија на Врховен суд на Република Македонија - член;
Мирјана Радевска Стефкова - судија на Врховен суд на Република Македонија - заменик член.

Согласно член 98 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители за член и заменик член на Комисијата за завршен испит се назначени:
Снежана Ѓорѓиеска- Зекирија – судија на Врховен суд на Република Македонија - член;
Исамедин Лимани - судија на Врховен суд на Република Македонија - заменик член.
Изборот е направен согласно одредбите од Законот за Академија за судии и јавни обвинители имајќи предвид дека членови и заменици членови на Комисијата за приемен испит и на Комисијата за завршен испит не можат да бидат членовите и замениците на Управниот одбор, Програмскиот совет, Комисиите за завршен и приемен испит, директорот на Академијата како и предавачите и менторите кои се ангажирани во почетната обука.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)