Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Реакција на истражувањето спроведено од страна на Факултетот за безбедност - Скопје
 
May 06, 2014
Здружение на судии на Република Македонија, изразува незадоволство од нестручно и некомпетентно спроведената анкета на проектот под наслов „Мислењето на граѓаните на Р.М. за корупцијата“, која како информација е пласирана во медиумите.
     
Имајќи во предвид дека во јавноста се појави информација врз основа на спроведено истражување од страна на Факултетот за безбедност - Скопје, со кое се пласираат податоци за корупција во судството, Здружение на судии на Република Македонија, изразува незадоволство од нестручно и некомпетентно спроведената анкета на проектот под наслов „Мислењето на граѓаните на Р.М. за корупцијата“. 

    Здружението на судиите на Република Македонија признава анкети доколку тие се насочени кон испитување на мнение за судството на граѓани кои низ судска постапка побарале или оствариле свое право или интерес, или во кривична постапка им е изречена кривично - правна санкција или санкција за прекршок, кои единствено можат да бидат мерило за квалитетот на пруженитие „услуги“ од судовите и носителите на судска функција, односно судиите. 

    Секое друго изнесување на површни информации врз база на анкети за кои не се даваат податоци на основа на какви прашања и кон кои целни групи се упатени, а се однесуваат на перцепции за корумпираност во судството,  Здружението на судиите на Република Македонија не ги признава и ќе смета дека се тенденциозни.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)