Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Одржана Трета регионална работилница во рамки на проектот „Зајакнување на улогата и независноста на судиите во Република Македонија“
 
November 17, 2017

Предмет на научно- стручната расправа беше насочен кон три примарни точки од реформата на правосудството и пристапот до правдата кои се издвојуваат според сериозноста и комплексноста:
- Пристапот на медиумите до правдата како предуслов за судска независност и транспаретност;
- Практичните предизвици во односот помеѓу судството и медиумите со посебен осврт спрема медиумски пристап до судски предмети во кои се вклучени високи државни службеници;
- Теоретски и практични аспекти на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казните.

На научната расправа свое учество земаа американски и домашни практичари и експерти, кои имааа за цел идентификување примери на добри практики како и да ги дискутираат другите судски примери. На крајот од панел – дискусиите беа донесени финални препораки од расправата, во вид на заклучоци ќе бидат земени во предвид за натамошни измени и дополнувања на законските решенија предмет на оваа расправа.

Финални препораки и заклучоци:
- Односнот помеѓу медиумите и судството треба да биде заснован врз професионалнизам, доверба и непристрасно известување.

- Моменталната состојба на односите меѓу медиуите и судството во Република Македонија е на незадоволително ниво.

- Известувањето за судските случаи мора да биде професионално и непристрасно, а не сензационално.

- Единствениот допир со работата на судовите, медиумите ги имаат преку годишните извештаи на работата на судовите за тековната година.

- Иако постои етички кодекс за професионално медиумско известување, најчесто одредбите остануваат мртво слово на хартија и не се применуваат во практиката.

- Потребно е да се изнајдат дополнителни средства за аудиовизуелно снимање на кривичните постапки согласно правилата од ЗКП.

- Потребно е професионално медиумско известување за сите, но и за високопрофилните кривични судења, со запазување на начелото на презумпција на невиност.

- Потребно е продлабочување на соработката со здруженијата на новинари во Република Македонија, за со цел организирање на дополнителни обуки за членовите на судскиот ПР оддел.

- Потребно е зајакнување на капацитетите на ПР службите во судовите, за практична примена на одредбите од Законот за судовите.

- Јавноста преку медиумите мора да има присуство на судските процеси, освен во случаи предвидени во закон.

- Согласно заклучоците од состанокот со судија Роберт Корди од Врховниот суд на Масачусетс, може да се разгледа идејата за создавање на независно судско – медиумска Комисија составена од судии и претставници од медиуите за со цел, изнаоѓање, креирање и спроведување на политики за известување на судските процеси.

- Одредувањето на казната е подрачје кое е отворено за дополнително регулирање со судската практика.

- Воедначувањето на казнената политика треба да се прави согласно одредбите од Законот за судовите и ставовите и мислењата на Врховниот суд на РМ.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)