Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
25 години Здружение на судиите на Република Македонија
 
December 14, 2018

25 години Здружение на судиите на Република Македонија

„Вербата во судовите значи верба во државата што секој поединец треба да ја
има“ беше најзначајната порака упатена до судиите и граѓаните на Република
Македонија на Основачко собрание одржано на 15.12.1993 година, на која беа
поставени темелите и базичните принципи на судиското здружување како
супститут на судски органи надлежни за заштита на самостојноста и
независноста на судиите.
Оваа форма на здружување беше прифатена и поздравена од сите останати
власти во Република Македонија, која подоцна ќе стане препознатлива по
својата активност во борбата за заштита на статусот на судиите, судскиот
интегритет и промовирање на принципите на владеење на правото и правната
држава.

Денес, Здружението е соочено со нови предизвици кои треба соодветно да ги
администрира согласно новите општествено-политички движења. Да
воспостави соодветен баланс на судската власт со другите власти, притоа
истовремено да ја зачува својата самостојност и препознатливост како
самостојна и независна власт која ќе ја зголеми вербата на граѓаните во
судовите.
Во тој контекст, Здружението на судиите на Република Македонија оваа година
преку повеќе свои активности ќе обележи 25 години од своето постоење.

Од името на Управниот одбор, упатуваме искрени честитки.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)