Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Пресуда Пападакис v. Република Македонија
 
April 16, 2013
На 26 Февруари 2012 година Европскиот суд за човекови права, донесе пресуда во предметот Пападакис v. РМ со која констатираше повреда на членот 6 став 3 точка г од Европската конвенција за човекови права, односно право на одбрана како интегрален дел од поопштото право на правично судење (член 6 од ЕКЧП).
 
Во прилог ја објавуваме пресудата, со што ја ставаме на знаење на судиите и целокупната јавност
CASE OF PAPADAKIS.pdf

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)