Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Анализа на македонската казнена политика и препораки за нејзиниот иден развој: Кон поеднообразен систем
 
March 05, 2013
Во 2012 година Здружението на судиите на Република Македонија  во тесна соработка со Одделот за владеење на правото имплементираше заеднички проект кој има за цел да ја прикаже тековната казнена политика на домашните кривични судови. Проектните активности вклучуваа формирање работна група од пет судии и ангажирање на домашна консултантска фирма специјализирана за обработка на податоци; развој на основни критериуми за собирање на податоци и, во оваа активност, избор на репрезентативен примерок од пресудите; и изготвување на конечната Анализа за казнената политика.
Анализата содржана во оваа книга претставува суштествена алатка, производ на заедничките напори на домашните и меѓународните експерти. Наодите во неа одразуваат слика на тековната казнена пракса на домашните кривични судови, избрани систематски по случаен избор и поткрепени со податоци. Таа е значајна основа која може да им послужи на практичарите од сферата на кривичното право во разгледување прашања и дискутирање околу казните, како и да им помогне на креаторите на политиката во развивањето квалитетни насоки за сите практичари од областа на правото, особено за оние кои се директно вклучени во процесот на спогодување.

MAC Final Sentencing policy Report (web).pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)