Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Иницјатива
 
April 29, 2020
На ден 23.04.2020 година  до Уставен суд на Република Северна Македонија, поднесена е Иницјатива за отценување на уставноста и законитоста на Уредбата со Законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните  и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба, Бр.44 - 2867/1 од 7 април 2020 година, Службен весник на Република Северна Македонија Бр.97 од 9 април 2020 година, постапувајќи по Одлука на Управен одбор на ЗСРМ

Иницјатива до Уставен суд на РСМ.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)