Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
January 17, 2013
Здружението на судиите на Република Македонија ги повикува сите заинтересирани судии, адвокати, правници, истакнати професори по правни науки, да испратат свои трудови за публикација во специјализираното списание "Судиска Ревија".
 Темите не се ограничени, можат да бидат трудови и статии од разни области на правниот живот, толкување и примена на правни прописи и правила, меѓународни договори и конвенции, погледи врз организацијата на судството, статусот на судијата и слично.

 Текстовите ќе се примаат во електронска форма преку официјалниот e- mail на Здружението на судиите на Република Македонија - mja@mja.org.mk кои потоа ќе бидат разгледувани и редактирани од страна на Редакцискиот одбор.

 За сите редактирани и одобрени текстови кои ќе бидат објавени во Судиската Ревија, ќе бидат исплатени соодветни надоместоци согласно чл.8 од Правилникот за начинот за издавање на стручното списание на Здружението на судиите на Република Македонија „Судиска ревија“, усвоен на седница на Управен одбор, одржана на ден 11.07.2011 година.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)