Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Одржана VI-та работилница во рамки на проектот “Зајакнување на независноста и улогата на судиите во РМ-Подобрување на капацитетите на судството”
 
May 18, 2018
 
Работилницата на тема “Известување за правдата: Патоказ за унапредување на судско-медиумските односи за судии и новинари”, беше со цел да го унапреди дојалогот помеѓу новинарите и судиите во аспект на известување на судските случаи и јакнење на јавната доверба во работата на судството, а кон насока на создавање на Судско-медиумската комисија. Клучни говорници на овој настан се г-ѓа Анне Шварц- Директор за комуникации и односи со јавност на Министерството за правда на Висконскин и Г-дин Кристофер Лајгл, Помошник јавен обвинител-Министерство за правда на Висконскин.
Фокусот на работилницата беше насочен кон овозможување на платформа за дискусија за заеднички прашања меѓу новинарите и судиите и како да се подобри судската транспарентност. Во заклучноте согледувања, г-динот Дејвид Стивенсон се осврна на потребата за понатамошен дијалог меѓу новинарите и судиите, бидејќи и судиите и новинарите работат за иста цел - за граѓаните. Претседателот на Здружението на судиите - д-р Џемали Саити, судија на Врховниот суд укажа на потребата за заемно запознавање на професиите, како и овозможувањето на дополнителна обука и едукација и за судиите и новинарите. Учесниците на дискусијата заедно ја потврдија идејата за етаблирање на Судско-медиумски совет во кои на неформален начин би се дискутирале прашањата од заеднички интерес на судиите и новинарите.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)