Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ЧЕСТИТ ДЕН НА ПРАВОСУДСТВОТО
 
March 31, 2020
 

ЧЕСТИТ ДЕН НА ПРАВОСУДСТВОТОДенес, човековата цивилизација е исправена пред нови предизвици, кои го менуваат светот на планетарно ниво. Момент, кој го менува и нашето однесување и одговорност.

Битката, која се води од страна на здравствените работници со пандемијата, ни дава обврска да ги удвоиме нашите напори за обезбедување на услови за нормално функционирање на правосудниот систем, владеење на правото и правната сигурност, во вакви специфични околности.

Во специфични околности е создаден и нашиот правосуден систем, како потреба на народот, кога на 31 март 1945 година, со Повелбата на АСНОМ се поставуваат темелите на нашиот судски систем.

Историската димензија, ја импонира потреба од секојдневна верификација на сегашноста и планирање на иднината, градење на визија, кон современ систем на правна држава, во секакви услови, при што концептот на правна држава, секојдневно отвара нови хоризонти и оди чекор понапред, кон нови сфери на човековите слободи и права, во различни фази и услови на функционрање на државите.

Ваквиот концепт, бара широка подршка од надлежните власти (институции), во насока на обезбедување на неопходни правни, материјални и останати претпоставки, за функционирање на правосудниот систем.

Во овој момент, и во вакви услови кога се одложени традиционалните активности на Здружението на судиите, за одбележување на Денот на правосудсво, На сите судии им го честитаме денот на судството, со надеж за побрзо надминување на моменталната состојба предизвикана од Пандемијата, но и надеж за подобврување на севкупните услови за работа на судиите, во напорите за воспоставување на вистински независен и самостоен правосуден систем, судство со интегритет и доверба, како гарант за човековите права и слободи.

Свесни за предизвиците на времето, на тој пат и натаму ќе чекориме заедно и со иста цел.

Управен одбор на ЗСРМ

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)