Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
соопштение за јавност
 
May 17, 2018
Управниот одбор на ЗСРМ, смета дека овие измени не се во корелација со Стратегијата за реформа на правосудниот сектор за период 2017 -2022 година и изразената определбата за реален инклузивен пристап на судиите во овој процес. Во тој контекст,Управниот одбор на Здружението на судиите ги повикува и охрабрува Владата и опозицијата, да преземат законодавни активности кои во прв план ќе ги стават интересите на судиите, притоа креирајќи стабилни решенија кои ќе ја гарантираат судската независност и самостојност, а со цел обезбедување на квалитетна и ефикасна правда за сите граѓани.
Управниот одбор на ЗСРМ, ја поздравува посветеноста на парламентарното мнозинство и опозицијата да работат заедно на реформската агенда во правосудниот сектор, но смета дека за истите приоритетни треба да бидат определбите за независно и самостојно судство, преку креирање на стабилни механизми кои ќе ја гарантираат истата, притоа  почитувајќи ги определбите на судиите изразени во повеќе документи доставени до Владата и останатите чинители на овој процес.
Тргнувајки од Акциониот план за имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017 – 2022 година, а притоа имајќи  ја предвид целокупната проекција односно поставеност на овој процес, Управниот одбор на ЗСРМ изразува надеж дека идните активности ќего рефлектираат реалниот инклузивен пристап на судиите, со видлив партиципативен ефект во креирањето на законската регулатива. Во оваа насока, ЗСРМ, постојано ќе ги евалуира ефектите од своето учеството во овој процес и соодветно ќе се позиционира кон истиот.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)