Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Меморандум за соработка
 
March 26, 2024


Претседателот на Здружение на судиите на Република Северна Македонија д-р Џемали Саити и Претседателот на Здружение на правници на Република Северна Македонија проф. д-р Горан Коевски  в
одени од потребата за меѓусебна соработка заради ефикасно спроведување на своите надлежности утврдени со закон и со статут;, подготвени за ефикасна соработка која ќе придонесе за размена на искуства и потврдувајќи ја заедничката заложба и интерес за унапредување на образовната, научно-истражувачката и апликативно-стручната дејност склучија МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)