Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
November 30, 2015
На 25.11.2015 година, Здружението на судиите на Република Македонија по пат на телефонско јавување одржа седница на Управниот одбор на која беше избран нов член на Комисија за завршен испит на Академијата за судии и јавни обвинители.
Согласно Законот за Академија за судии и јавни обвинители на Република Македонија, членови и заменици членови на Комисијата за завршен испит не можат да бидат членовите и замениците на Управниот одбор, Програмскиот совет, Комисијата за приемен испит, директорот на Академијата како и предавачите и менторите кои се ангажирани во почетната обука.
Од причина што судија Снежана Ѓорѓиевска Зекирија била член на Комисија за приемен испит, по укажување на Академијата за судии и јавни обвинители истата не може да биде назначена за член на Комисија за завршен испит.

Со оглед на наведеното, согласно Законот за Академија за судии и јавни обвинители, Управниот одбор на Здружението на судии на Република Македонија на телефонска седницата одржана на ден 25.11.2015 година донесе одлука за член на Комисијата за завршен испит на Академијата за судии и јавни обвинители да биде назначен судија Јово Вангеловски - судија на Врховен суд на Република Македонија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)