Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
II седница на Судско-медиумскиот совет
 
November 12, 2018
На 12 Ноември во просториите на Здружението на судиите на Република Македонија, Судско-медиумскиот совет ја одржа својата втора седница на која беше усвоен деловникот за работа на Советот.

На седницата се дискутираше за следните чекори на Советот во функција на подобрување на транспарентноста во судството, како и изготвување и изгласување на Стратегија на Судско-медиумскиот совет. Членовите расправаа и за иницијативи за измена на правната регулатива која се однесува на транспарентност на судските процеси, како и усогласување на подзаконските акти кои ја регулираат таа материја.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)