Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Одржана Меѓународна Судска Работилница во Охрид
 
November 10, 2017
 Целта на оваа работилница беше зајакнување на капацитетите и соработката помеѓу здруженијата на судии, Европскатa мрежа на судски совети и другите релевантни партнери како и воспоставување на стандарди за зајакнување на независноста на судството преку ревидирање и преиспитување на одредбите на сите видови на одговорност на судиите - субјект на кривична, граѓанска или дисциплинска одговорност.

Главната цел на Меѓународната судска е иницирање на законодавни реформи преку донесување на препораки, како и стратешки судски насоки за реформа кои ќе гарантираат фер судење, зајакнување на судската независност, транспарентност и одговорност, како и промовирање на регионалната определба за владеење на правото.
Недостатокот од дебата помеѓу судиите и размената на позитивни практики и искуства е главниот мотив за регионална соработка која понатаму ќе ги зајакне капацитетите и соработката на регионалните здруженија на судии, Европската мрежа на судски совети и CEELI институтот, што ќе резултира со објавување и дисеминација на детални извештаи и заеднички публикации, истражувања на судски мислења и аналитички документи.

Препораките и заклучоците кои беа донесени во рамки на работилницата имаат за цел да ја подигнат јавната свест за прашањата за кои учесниците разговараа на дискусионите панели и да поттикнат понатамошни законски реформи. 

Меѓународна Судска Работилница - Заклучоци.docx
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)