Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Одлука Гордана Аџи Спирковска и други против Република Македонија и Илчо Топузовски против Република Македонија
 
December 13, 2011
 

Од моментот на воведување на правното средство ,,Судење во разумен рок,, пред Врховниот суд на Република Македонија ( Службен весник на Република Македонија број 35 од 14.03.2008 година ), Европскиот суд за човекови права пратејќи ги резултатите од примената на ова средство, го прогласи за ефикасно правно средство. Во прилог ја објавуваме одлуката на Гордана Аџи Спирковска и други против Република Македонија и Илчо Топузовски против Република Македонија која ја ставаме на знаење на судиите и целокупната јавност

 CASE OF А_И СПИРКОСКА и др. v.ПРЕВОД 2.doc

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)