Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Одржано Шеснаесетото Редовно Годишно Собрание на Здружение на судиите на Република Северна МАКЕДОНИЈА
 
February 22, 2023
 

Шеснаесетото Редовно Годишно Собрание на Здружение на судиите на Република Северна Македонија се одржa на ден 21.02.2023 година, со почеток во 11:00 часот.

Собранието работеше со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Отворање на Собранието;

2. Избор на работни тела на Собранието

- Работно претседателство

- Верификациона комисија

- Записничар и заверувачи на записник

3. Извештај на Верификационата комисија;

4. Донесување Деловник за работа на Собранието;

5. Усвојување на Дневниот ред;

6. Поздравни говори на гостите;

7. Извештај за работата на Здружението на судиите на Република Северна Македонија во периодот меѓу две собранија;

8. Извештај на Надзорниот одбор;

9. Дискусија по извештаите и изјаснување по истите;

10. Усвојување на записникот од Редовно Изборно Собрание одржано на ден 05.10.2021 година;

11. Разно

Извештај Здружение на судиите на Република Северна Македонија.pdf

 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)