Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
XV то Редовно Годишно Собрание
 
October 05, 2021
XV то Редовно Годишно Собрание на Здружение на судиите на Република Северна Македонија се одржи на денешен ден 05 октомври 2021 година со почеток во 11 часот во Големата сала на Врховен суд на Република Северна Македонија.

За работата на Собранието беше предложен следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Отворање на Собранието;

2. Избор на работни тела на Собранието

- Работно претседателство

- Верификациона комисија

- Записничар и заверувачи на записник

3. Извештај на Верификационата комисија;

4. Донесување Деловник за работа на Собранието;

5. Усвојување на Дневниот ред;

6. Извештај за работата на Здружението на судиите на Република Северна Македонија во периодот меѓу две собранија;

7. Извештај на Надзорниот одбор;

8. Дискусија по извештаите и изјаснување по истите;

9. Усвојување на записникот од Редовно Изборно Собрание одржано на ден 14.05.2020 година;

10. Одлуки за измена и дополнување на Статут на Здружение на судиите на Република Северна Македонија;

11. Разно

Од Собранието произлегоа Заклучоци.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)