Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
December 10, 2014

На седница одржана на 10.12.2014 година, Управниот одбор на Здружението на судиите на Република Македонија расправаше за зачестените напади над интегритетот на судиите, и во врска со тоа го дава следното

СООПШТЕНИЕ:

Здружението на судии на Република Македонија остро реагира на нападот на материјалните добра на судиите, доколку истите се насочени кон заплашување  во нивното правораздавање. Во оваа насока истакнуваме загриженост од нападите на личниот интегритет на судиите и загрозување на нивната безбедност.
Се надеваме дека надлежните органи во рамките на своите надлежности ќе преземат соодветни мерки за заштита на личниот интегритет, материјалните добра и приватноста на судиите.  

 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)