Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА СОВЕТУВАЊЕ СО ОБУКА НА ТЕМА „ПРИМЕНА НА ПОСЛЕДНИТЕ ФЕВРУАРСКИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ (СЛ.ВЕСНИК БР.28/14 ОД 06.02.2014) ЗАЕДНО СО ПРЕТХОДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗЈН“
 
February 18, 2014

Здружението на правници организира советување со обука на тема „Примена на последните февруарски измени на Законот за јавни набавки (Службен весник бр.28/14 од 06.02.2014) заедно со поврзаните претходни измени на ЗЈН“.

Првиот блок од советувањето со обука ќе биде посветен на најновата новелација на Законот за јавни набавки објавена во „Сл.весник на РМ“ бр.28/14 од 06.02.2014 година, со посебен осврт на одредбите коишто се однесуваат на зајакнувањето на контролата и стеснувањето на кругот на субјективно делување на договорните страни.

Вториот блок ќе биде во форма на обука во врска со придобивките од користењето на ЕСЈН (електронскиот систем на јавни набавки), односно детално презентирање и симулирање на тоа како треба да изгледа една уредна документација за јавна набавка, поради што пожелно е учесниците да дојдат на ова советување со свој лап-топ, како би можеле соодветно да ја проследат обуката за ЕСЈН.

Презентери на советувањето со обука за јавни набавки ќе бидат д-р Маре Богева-Мицовска, директор на Бирото за јавни набавки и м-р Марија Јованоска, раководител на сектор во Бирото за јавни набавки. Модератор на советувањето со обука ќе биде д-р Даница Миладинова, извршен директор на Здружението на правниците на РМ.

Во прилог се агендата и пријавата за учество.
PRIJAVA.docx
 finalna agenda-1.pdf

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)