Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Судско - медиумскиот совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
 
January 26, 2021
 

Тргнувајќи од зедничките заложби за транспарентно, независно и самостојно судство, судство со интегритет и доверба кај граѓаните, притоа насочувајќи ги напорите кон поттикнување и афирмација на областите од заеднички интерес, преку унапредување на меѓусебната соработка, Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија, претставуванo од претседателот судија д-р Џемали Саити, претседател на ЗСРСМ и судија Иван Џолев, Претседател на Судско-медиумскиот совет од една страна и Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” Република Северна Македонија, претставувана од директорката Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, на денешен ден 26 јануари 2021 година, во Скопје во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА.
Водени од потребата за меѓусебна соработка заради ефикасно спроведување на своите надлежности утврдени со Закон, потврдувајќи ја заедничката заложба и интерес за унапредување на соработката во областа на судската транспарентност потписниците, се согласни заеднички да соработуваат во остварувањето на поголем број на цели од кои з
ајакнување на соработката меѓу Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители на Република Северна Македонија, учество на членови од Судско медиумскиот совет како предавачи на обуките во Академијата, д
елегирање на правни експерти од Академијата за судии и јавни обвинители за подготовка на Стратегијата за зајакнување на судската транспарентност, предвидена како основна цел во проектот „Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско-медиумскиот совет“, финансиран од Владата на САД, како и подготовка и промоција на други документи од областа на транспарентноста и односите со медиумите.


    Страните се согласни да реализираат промовирање на заедничките активности како што се: Организирање настани од интерес за двете институции; Организирање обуки и семинари за потребите на Судско-медиумскиот совет; Обезбедување два члена од Академијата за судии и јавни обвинители за учество во работната група за изработка на Стратегијата за зајакнување на судската транспарентност; Учество на членови на Судско-медиумскиот совет како предавачи на Академијата, во делот на транспарентноста на правосудството, односи со медиуми и јавност;Стручна помош и анализа за конкретни проекти од областа на медиумите; Меѓусебно информирање за резултатите од соработката и т.н.

 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)