Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Судско - медиумскиот совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
 
January 26, 2021
 

Тргнувајќи од зедничките заложби за транспарентно, независно и самостојно судство, судство со интегритет и доверба кај граѓаните, притоа насочувајќи ги напорите кон поттикнување и афирмација на областите од заеднички интерес, преку унапредување на меѓусебната соработка, Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија, претставуванo од претседателот судија д-р Џемали Саити, претседател на ЗСРСМ и судија Иван Џолев, Претседател на Судско-медиумскиот совет од една страна и Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” Република Северна Македонија, претставувана од директорката Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, на денешен ден 26 јануари 2021 година, во Скопје во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА.
Водени од потребата за меѓусебна соработка заради ефикасно спроведување на своите надлежности утврдени со Закон, потврдувајќи ја заедничката заложба и интерес за унапредување на соработката во областа на судската транспарентност потписниците, се согласни заеднички да соработуваат во остварувањето на поголем број на цели од кои з
ајакнување на соработката меѓу Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители на Република Северна Македонија, учество на членови од Судско медиумскиот совет како предавачи на обуките во Академијата, д
елегирање на правни експерти од Академијата за судии и јавни обвинители за подготовка на Стратегијата за зајакнување на судската транспарентност, предвидена како основна цел во проектот „Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско-медиумскиот совет“, финансиран од Владата на САД, како и подготовка и промоција на други документи од областа на транспарентноста и односите со медиумите.


    Страните се согласни да реализираат промовирање на заедничките активности како што се: Организирање настани од интерес за двете институции; Организирање обуки и семинари за потребите на Судско-медиумскиот совет; Обезбедување два члена од Академијата за судии и јавни обвинители за учество во работната група за изработка на Стратегијата за зајакнување на судската транспарентност; Учество на членови на Судско-медиумскиот совет како предавачи на Академијата, во делот на транспарентноста на правосудството, односи со медиуми и јавност;Стручна помош и анализа за конкретни проекти од областа на медиумите; Меѓусебно информирање за резултатите од соработката и т.н.

 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)