Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Стратегија за подобрување на материјалниот статус на судиите
 
February 18, 2022
Согласно препораката Бр.(94) 12 на ССЕС ,,платите на судиите треба да бидат гарантирани со закон и соодветни на достоинството и одговорноста што со себе ја носи професијата,,.

Европската повелба на судиите укажува на цврсто и реално признавање на улогата и адекватни плати во заштита од притисоци кои влијаат врз одлучувањето, независноста и обезбедување на „де факто“ зголемување на платите пропорционално на статусот, улогата и животните трошоци.

Унапредувањето на финансиската независност претставува клучна претпоставка за судската независност, квалитетот на правораздавањето, транспарентноста, а со тоа и зголемувањето на довербата на граѓаните во правосудните институции и правната држава.

Статусот на судиите особено во земјите членки на ЕУ, несомнено го гарантира степенот на достоинството и одговорноста на судиската професија.

За жал судиите во Северна Македонија се наоѓаат на последното место во регионот со најниски нето месечни примања.

За таа цел членови на Управниот одбор на Здружение на судиите на РСМ изготвија Стратегија за подобрување на материјалниот статус на судиите согласно заклучок донесен на XV-то Редовно Годишно Собрание на Здружение на судиите на Република Северна Македонија и истата беше усвоена на ден 10.02.2022 година.

.


СТРАТЕГИЈА.docx

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)