Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Тркалезна маса на тема: Одговорност на органите на управата за долгото траење на постапките врзано со заштита на правото на судење во разумен рок
 
July 06, 2012
     
    На тркалезната маса ќе учествуваат судии на Вишиот Управен суд на Р.М., судии на Управен суд на Р.М., Државната комисија за одлучување во управна постапка од работен однос во втор степен и претставници од органите на управата кои решаваат за правата на граѓаните во прв степен.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)