Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Конститутивна седница на Управен одбор на ЗСРМ
 
May 28, 2020
 Управниот одбор на Здружение на судиите ја одржа конститутивната седница на ден 27 мај 2020 година. Седницата на Управниот одбор започна со утврдување на следниот:

Д Н Е В Е Н      Р Е Д

1. Конституирање на Управниот одбор и избор на двајца потпретседатели и секретар на Здружение на судиите на Република Македонија.

2. Избор на постојани комисии согласно чл.25 од Статутот.

3. Избор на членови на Редакциски одбор, главен и одговорен уредник и Издавачки совет на списанието Судиска Ревија.

4. Организациона поставеност и распределување на подрачја на делување на членовите на Управниот одбор.

5. Расправа за преземени мерки за време на пандемијата.

6. Тековни прашања

За потпретседатели на Здружение на судиите едногласно беа избрани:

1. Судија Емилија Шопар Јованова - судија на Основен граѓански суд Скопје
2. Судија Љубен Биноски - судија на Основен суд Прилеп

За секретар на Здружение на судиите се избра:

1. Бетим Јахја - судија на Основен суд Тетово
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)