Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
USAID ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО - РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА
 
May 10, 2022

На Апелационо подрачје Гостивар на денешен ден се одржа регионална работилница. Оваа работилница финансиски подржана од страна на  Проект на USAID за граѓанско учество е предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за  судиска етика“.

Судиите и судиите поротници од Апелационо подрачје Гостивар беа запознаени со улогата и работата на Советодавното тело за судиска етика и можноста да поднесуваат Барање до истото за прашања поврзани со етичкото однесување на судиите и судиите поротници.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)