Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Ангажирање на Проектен Асистент
 
October 21, 2019
Почитувани,

Здружението на судиите на Република Северна Македонија има потреба за ангажирање на 1(едно лице) Стручен соработник - проектен асистент за временски период од 6 месеци, за имплементација на програмските активности на Здружението за 2019-2020 година.

Кандидатот потребно е да ги исполнува следните општи и посебни услови:

- Дипломиран правник со стекнати 180 ЕКТС кредити
- Активно да го познава англискиот јазик.
- Искуство со општи административни работи.
- Познавање на работа со компјутер (Word, Excell, Outlook)
- Способност за работа во тим
- Солидни рганизациски и комуникациски сподобности.

Од кандидатот се очекува:
- Административна асистенција во имплементацијата на програмските активности на Здружението.
- Организација и следење на активностите на Управниот одбор и другите тела на Здружението.
- Подготовка на записници и други документи во склоп на општиот концепт на работата на Здружението и програмските активности.
- Да врши кореспонденција со подружниците на Здруженеито.
- Да изготувува периодични извештаи за активностите на Здружението

Сите поканети кандидати кои ги исполнуваа овие услови ќе бидат поканети за разговор пред Комисија најдоцна 7 дена по завршувањето на рокот во конкурсот.

Ве молиме сите документи и кратка биографија да ги испратите vo rok od 5 rabotni dena,  најдоцна до петок (25.10.2019 година) на mja@mja.org.mk
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)