Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Советодавно тело за судиска етика - конститутивна седница
 
February 15, 2022
 Советодавното тело за судиска етика  ја одржа конститутивната седница. Членовите на советодавното тело беа избрани од страна на Управниот одбор на Здружението на судиите, од редот на судиите и судиите поротници на Република Северна Македонија, по предлог на подружниците на Здружение на судиите, со мандат од 2 (две) години  во следниот состав:

1. Шпенд Деваја - член судија на Врховен суд на РСМ
2. Исмета Амет - член претседател на Виш Управен суд
3. Александар Камбовски - член судија на Апелационен суд Битола
4. Рафиз Идризи - член судија на Апелационен суд Гостивар
5. Лидија Димова - член претседател на Основен суд Велес
6. Марина Здравкова - член судија на Основен суд Штип
7. Катерина Митковска - член судија поротник на Основен кривичен суд

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)