Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО-МЕДИУМСКИОТ СОВЕТ И MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА НА рЕПУБЛИКА сЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 
February 26, 2021Здружение на судиите на Република Северна Македонија, претставувано од претседателот судија д-р Џемали Саити, и Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија, претставуван од претседателот судија Иван Џолев и Министерството за правда на Република Северна Македонија, претставувано од м-р Бојан Маричиќ, министер за правда на Република Северна Македонија на денешен ден 26 февруари 2021 година, во Скопје склучија Меморандум за соработка.

 
Страните потписнички се договорија за зајакнување на соработката на теми од заеднички интерес и истата ќе се оствари  преку:

Поддршка во подготовката на Стратегија за зајакнување на судската транспарентност, предвидена како основна цел во проектот Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско-медиумскиот совет“, имплементиран од Здружението на судии на Република Северна Македонија и Амбасадата на Соединетите американски држави во Република Северна Македонија, како и подготовка и промоција на други документи од областа на судската транспарентност и односите со медиумите.

Вклучување и учество на членови од Судско медиумскиот совет во работните групи во Министерството за правда за подготовка на закони.

Стручна помош за конкретни проекти од областа на судско-медиумската соработка.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)