Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Стручна расправа на тема „Судско одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки во македонското законодавство“
 
November 08, 2016
 
Здружението за кривично право и криминологија на Македонија во соработка со Здружението на судиите на Република Македонија и IRZ - Германската фондација за меѓународна правна соработка, на 23.11.2016 година во хотел Арка, со почеток во 10.00 часот ќе организираат научна и стручна расправа на тема „Судско одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки во македонското законодавство“.
Целта на расправата е да се анализраат предностите и предизвиците при практичната примена на Законот во насока на воедначување на казнената политика, како и примената на алтернативните мерки во судската практика на Република Македонија. На расправата ќе учествуваат домашни и странски експерти (универзитетски професори и практичари), кои преку дебата со релевантни правни практичари и претставници од правосудството ќе подготват препораки и предлози од конференцијата.
Во насока на подигнување на свеста кај експертската јавност по однос на овие прашања, по завршување на конференцијата ќе биде издаден нов број од Македонската ревија за казнено право и криминологија.
 
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)