Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
III-та седница на Судско-медиумскиот совет
 
December 07, 2018
На 7.12.2018 година Судско-медиумскиот совет ја одржа својата III-та седница, на која раководеше потпретседателот на Судско-медиумскиот совет судија Илир Сулејмани. На седницата беа усвоени записниците од претходните две седници, како и се дебатираше за Стратегијата на Судско-медиумскиот совет, во која членовите дадоа свое мислење. Исто така на III-та седница на Судско-медиумскиот совет се разлегдуваше и предлог текстот за измени во Законот за кривична постапка како и Судскиот деловник изготвен од работната група на Судско-медиумскиот совет. Членовите на Судско-медиумскиот совет дадоа свои видувања за предлог текстот за измени на ЗКП и судскиот деловник со цел за зајакнување и афирмација на судската транспарентност и пристапот на јавноста до правдата, кој заради остварување на своите цели утврди потреба за подобрување на легислативата во делот кој се однесува на достапноста на судските процеси и постапки до јавноста.   Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)