Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Kонференцијата „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика во Северна Македонија”.
 
July 14, 2022
 Денес 14 јули 2022 година, во хотелот Холидеј Ин, Скопје со почеток во 11:00 часот, Проектот на УСАИД за граѓанско учество и Здружение на судиите на Република Северна Македонија беа домаќини на конференцијата „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика во Северна Македонија”.

На самата конференција стручната јавност беше информирана за реализираните активности согласно проектот:

  • Промоција на Анализата на примената на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници која се состои од пет глави во кои се изработуваат компаративните аспекти на судиската етика, националните правни и практични аспекти, анализа на препораките од извештајот на ГРЕКО, извештај од консултантот во однос на барањата на ГРЕКО, Законот за судови и Кодексот за етика на судиите и судииите поротници донесен од страна на Врховен суд на РСМ , и на самиот крај анализата содржи Заклучоци и препораки.

 

  • Презентација на Веб апликацијата за судиска етика www.sudiskaetika.mk. Оваа специфична веб-страница е придружена со профили на социјалните мрежи и нејзината цел е подигнување на видливоста на Телото за етика на судиите и судиите поротници но и со пошироката јавност. На веб-страницата се објавуваат и одлуки, наоди, мислења и други релевантни публикации на Телото за етика на судиите и судиите поротници и е вклучена можноста за поднесување електронско барање за мислење од Советот.

 

  • Објава на Информативен флеер дизајниран за специфични прашања поврзани со етичкото однесување на судиите и судиите-поротници и за Советодавниот совет за судска етика - Етички принципи за судиите и судиите поротници


 

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)