Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник

Публикации


Прирачник за примена на мерката Притвор
Практичен водич за критериумите за допуштеност
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СУБСИДИЈАРНОСТА: ИНТЕГРИРАЊЕ НА ПРАКСАТА НА ЕСЧП ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСАТА НА ДОМАШНИТЕ СУДОВИ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ВЛАДИНИОТ АГЕНТ И АНАЛИЗА НА ПРЕДМЕТИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА 2009 ГОДИНА
ЗБИРКА НА ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И РЕШЕНИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА Р. МАКЕДОНИЈА
Дисциплинска одговорност, постапка за утврдување дисциплинска одговорност, постапка и критериуми за следење и оценување на раб.pdf
Анализа на македонската казнена политика и препораки за нејзиниот иден развој.pdf
    Правна анализа за казнената политика на судовите во Република Македонија и практична примена на Законот за одмерување на казните и примената на алтернативните мерки во Република Македонија
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)