Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
XIII – та седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија
 
April 26, 2022
 

Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија на 26.04.2022 година ја одржа XIII – та седница, на која расправаше за реализација на aктивностите за подобрување на материјалниот статус на судиите и ги усвои следните:

Заклучоци:

1. Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија, ги реафирмирa заложбите за целосно исполнување на барањата на судиите дефинирани во Стратегијата и Предлог активностите за реализација на Стратегијата за подобрување на материјалниот статус на судиите.

2. Расправајќи по Заклучоците од XII – тата седница, Управниот одбор ги разгледа активности за подобрување на материјалниот статус на судиите, и притоа констатира дека од страна на Владата на РСМ се преземени конкретни чекори, што се однесуваат на веќе договорените Измени на Законот за платите на судиите, а во однос на зголемувањето на коефициентот за пресметка на платите на судиите од 15%, и изрази очекување дека овие измени во најкраток можен рок, ќе бидат усвоени од страна на Собранието на РСМ.

3. Тргнувајќи од горните констатации и определбата на органите и телата на ЗСРСМ и судиите, за решавање на спорните прашања низ дијалог, Управниот одбор донесе одлука да се пролонгира предупредувачки протест, најавен за ден 28.04.2022 година.

4. Управниот одбор и понатаму ќе го следи процесот на реализација на веќе договорените прашања со Владата на РСМ и целосна имплементација на Стратегијата за подобрување на материјалниот статус на судиите, за што, во секое време ќе ги активира сите расположливи правни и останати механизми до целосно остварување на зацртаните определби.

Заклучоците ќе бидат доставени до Министерството за правда при Владата на РСМ, претседателите на судовите и подружниците на Здружение на судиите.

Скопје, 26.04.2022 година.

Управен одбор на ЗСРСМ

д-р Џемали Саити - Претседател

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)